Asiakasrekisterin rekisteriseloste

Henkilötietolaki (523/1999) 10§

Rekisterinpitäjä:
Mielenhelmi-konsultointipalvelu, Kortelahdenkatu 2 A 28, 33230 Tampere, Y-tunnus 2263881-4

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa:
Minna Raiko, minna.raiko@mielenhelmi.fi +358 50 511 7317

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus:
Asiakkaiden tietoja käsitellään asiakashankinnassa, toimeksiantojen suorittamisessa ja laskutuksessa.

Rekisterin tietosisältö:
Asiakkaan nimi, y-tunnus, yhteystiedot ja laskutustiedot. Tiedot asiakkaan tilaamista palveluista, niiden toimittamisesta ja laskutuksesta.

Säännönmukaiset tietolähteet:
Asiakkaan yksilöinti- ja laskutustiedot saadaan asiakkaalta itseltään. Palveluihin, niiden toimittamiseen ja laskutukseen liittyvät tiedot syntyvät toimeksiannoissa.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset:
Tietoja ei luovuteta Mielenhelmen ulkopuolisille kirjanpitokäsittelyä lukuun ottamatta. Käsittelijänä kirjanpidossa toimii Tilitoimisto Kristiina Järvinen.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle:
Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Rekisterin suojauksen periaatteet:
Manuaalinen aineisto säilytetään Mielenhelmen toimistotiloissa toimintaosoitteessa ainoastaan yrityksen omistajan saatavilla. Sähköisesti säilytettävä aineisto sijaitsee salasanalukitussa tietokoneessa asianmukaisilla palomuureilla ja tietoturvaohjelmilla suojattuna. Ainoastaan yrityksen omistajalla (Minna Raiko) on pääsy näihin tietoihin.

Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat Mielenhelmen asiakasirekisterissä olevat itseään koskevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö lähetään allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastataan viivytyksettä, viimeistään kuukauden kuluttua pyynnön esittämisestä.

Rekisteröidyillä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramainontaan, etämyyntiin tai muuhun suoramarkkinointiin sekä mielipide- ja markkinatutkimukseen. Hänellä on lisäksi oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista ottamalla yhteyttä rekisteriasioista vastaavaan henkilöön.

Soita tästä